Raport bieżący nr 28/2023

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) niniejszym podaje do wiadomości szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej Lentex za I półrocze 2023 roku w zakresie

  1. przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów;
    2. EBITDA;
    3. zysku netto.

 

Wyniki zostały zaprezentowane w załączonym do niniejszego raportu pliku. Przedstawione wyniki mają charakter wyników szacunkowych, niezaudytowanych i do dnia ich publikacji mogą ulec zmianie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 1).

Szacunkowe GK Lentex za 2Q 2023