Raport bieżący nr 29/2019

Zarząd „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2019 z dnia 03 października 2019 roku informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł ze spółką zależną „Gamrat” S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej „Gamrat”) umowę sprzedaży 785 605 sztuk akcji Gamrat, za cenę 22,90 zł za jedną akcję, co daje łączną cenę wynoszącą 17.990.354,50 zł. Zgodnie z treścią umowy cena sprzedaży ma zostać przekazana Spółce do dnia 22 października 2019 roku.

 

Zawarcie przedmiotowej umowy sprzedaży akcji Gamrat nastąpiło celem realizacji przez Zarząd Gamrat skupu akcji własnych Gamrat, w drodze ogłoszonego przez Zarząd Gamrat w dniu 06 września 2019 roku Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Gamrat, w ramach upoważnienia udzielonego Zarządowi Gamrat na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gamrat z dnia 02 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych spółki Gamrat celem umorzenia lub dalszej odsprzedaży w ramach upoważnienia udzielonego Zarządowi spółki Gamrat. Realizacja zawartej umowy sprzedaży spowoduje zmniejszenie liczby akcji Gamrat posiadanych przez Spółkę do 4 616 227 sztuk, co stanowić będzie 55,25% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Gamrat i taki sam udział w kapitale zakładowym Gamrat.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 1).