Raport bieżący nr 29/2023

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Sądu Okręgowego w Częstochowie, V Wydziału Gospodarczego odpis pozwu wniesionego przez akcjonariusza Spółki, Pana Piotra Niesporka o uchylenie Uchwały Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie podziału zysku netto „LENTEX” S.A. za rok obrotowy 2022. O podjęciu ww. uchwały, a także o zgłoszeniu przez akcjonariusza sprzeciwu wobec podjęcia ww. uchwały Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 24/2023 z dnia 31 maja 2023 r.

 

W ocenie Spółki powództwo jest bezzasadne a Spółka zamierza złożyć odpowiedź na pozew
w przedmiotowej sprawie.

 

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).