Raport bieżący nr 3/2020 korekta

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) niniejszym dokonuje korekty raportu bieżącego nr 3/2020 z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia o zwołaniu na dzień 24 lutego 2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej „NWZ”). W wyniku omyłki zamiast pliku zawierającego treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ do raportu załączony został plik zawierający projekty uchwał na NWZ. Tym samym dokonuje się korekty ww. raportu bieżącego poprzez załączenie prawidłowej treści ogłoszenia o zwołaniu NWZ.  Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 oraz § 15 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Lentex S.A. 24.02.2020