Raport bieżący nr 30/2021

Podjęcie decyzji o zakończeniu negocjacji w sprawie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki zajmującej się produkcją wykładzin

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) informuje, iż podjął w dniu dzisiejszym decyzję o zakończeniu procesu negocjacji w sprawie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki zajmującej się produkcją elastycznych wykładzin podłogowych z PVC (dalej „ZCP Wykładzin”), który to proces był prowadzony z firmą Beaulieu International Group NV z siedzibą w Waregem, Belgia (dalej „BIG”). Powodem podjęcia decyzji o zakończeniu procesu negocjacji były rozbieżności pomiędzy przedstawionymi przez BIG, po dokonanej wstępnej analizie due diligence ZCP Wykładzin, podstawowymi założeniami transakcji, a założeniami, które zostały zawarte w Deklaracji zainteresowania o charakterze listu intencyjnego podpisanej przez strony w dniu 19 marca 2021 roku. Spółka przypomina, iż proces negocjacji został rozpoczęty w dniu 19 marca 2021r. o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 5/2021 z dnia 19 marca 2021 roku. Jednocześnie Spółka wskazuje, iż nie wyklucza powrotu do negocjacji w sytuacji, gdy podstawowe założenia transakcji przedstawiane przez BIG ulegną zmianie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 1).