Raport bieżący nr 31/2023

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”), informuje, że w dniu 19.09.2023 roku otrzymał od działających łącznie, uprawnionych akcjonariuszy Spółki, tj. Pana Leszka Sobika oraz „Sobik” Zakład Produkcyjny Spółka Jawna („Akcjonariusze”), żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („NWZ”) i umieszczenia w jego porządku obrad w szczególności sprawy zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; wraz z powyższym żądaniem Akcjonariusze przedstawili odnośne projekty uchwał NWZ.

 

W związku z powyższym, w załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje tekst otrzymanego żądania Akcjonariuszy wraz z projektami uchwał NWZ.

 

Zarząd Spółki podejmie w ustawowym terminie działania w celu realizacji żądania Akcjonariuszy.

 

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173).

 

Żądanie Akcjonariusza