Raport bieżący nr 32/2019

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2019 z dnia 22 lipca 2019 roku informuje, iż otrzymał w dniu dzisiejszym od Zarządu „Gamrat” S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej „Gamrat”) zawiadomienie zgodnie z którym spółka zależna Gamrat oraz podmiot zagraniczny  zainteresowany nabyciem 100% akcji spółki Baltic Wood S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej „Baltic Wood”), w tym posiadanego przez Gamrat pakietu 7.950.000 akcji Baltic Wood stanowiącego 79,5% udziału w kapitale zakładowym Baltic Wood, mając na uwadze trwające pomiędzy stronami negocjacje podjęli decyzję o przedłużeniu do dnia 31 grudnia 2019 roku wskazanego w Liście intencyjnym terminu na zawarcie umowy sprzedaży dotyczącej I transzy 75% pakietu akcji Baltic Wood. Pozostałe postanowienia Listu intencyjnego pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 1).