Raport bieżący nr 33/2019

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) informuje, w związku z otrzymaną w dniu dzisiejszym informacją od Millennium Domu Maklerskiego S.A., iż celem wykonania Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 maja 2018 roku, Spółka w ramach ogłoszonej w dniu 20 listopada 2019 roku Oferty zakupu akcji własnych Spółki nabyła 2 442 917 sztuk akcji własnych, wskutek zawarcia w dniu 04 grudnia 2019 roku transakcji nabycia ww. akcji. Średnia jednostkowa cena zakupu wynosiła 10,50 zł za szt. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,41 zł za 1 sztukę. Nabyty pakiet stanowi 5% kapitału zakładowego i daje 2 442 917 głosów (5%) na WZA. Po powyższej transakcji Spółka posiada 4 885 835 sztuk akcji własnych, stanowiących 10% kapitału zakładowego i dających 4 885 835 głosów (10%) na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Wraz z akcjami posiadanymi przez spółkę zależną „Gamrat” S.A. z siedzibą w Jaśle, Spółka posiada łącznie 4 886 835 sztuk akcji własnych, stanowiących 10,002% kapitału zakładowego i dających 4 886 835 głosów (10,002%) na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 1).