Raport bieżący nr 33/2020

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2020 z dnia 04 września 2020 roku informuje, iż powziął wiadomość o podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., na podstawie złożonego przez Spółkę wniosku, decyzji o wycofaniu z depozytu z dniem 02 października 2020 roku 2.442.918 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki, oznaczonych kodem ISIN  PLLENTX00010, w związku z ich umorzeniem. Liczba akcji zwykłych na okaziciela Spółki po przeprowadzeniu operacji wycofania będzie wynosić 46.415.440.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 173, str. 1).