Raport bieżący nr 33/2021

Zarząd „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do  raportu bieżącego nr 32/2021 z dnia 08 listopada 2021 roku w sprawie podjęcia decyzji o zamiarze sprzedaży 668 020 sztuk akcji spółki zależnej Gamrat informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki, w ślad za złożonym przez Zarząd wnioskiem, podjęła decyzję o wyrażeniu zgody na sprzedaż nie więcej niż 668 020 sztuk akcji spółki zależnej Gamrat, po cenie 19,28 zł za jedną akcję, w odpowiedzi na ogłoszone w dniu 04 listopada 2021 roku przez Zarząd Gamrat Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Gamrat. Tym samym został spełniony warunek uzyskania zgody Rady Nadzorczej, a Spółka może złożyć stosowną ofertę sprzedaży 668 020 sztuk akcji spółki zależnej Gamrat. Zarząd jednocześnie przypomina, że ostateczna ilość akcji Gamrat objęta przedmiotową transakcją zależna będzie od ewentualnej redukcji z uwagi na ilość akcji Gamrat objętych wszystkimi złożonymi ofertami sprzedaży, a stosowną informację w tym zakresie Spółka przekaże do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 1).