Raport bieżący nr 33/2022

Zarząd „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”), informuje, iż powziął wiadomość o dokonaniu przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, na mocy postanowienia z dnia 15 września 2022 roku, wpisu do Rejestru Przedsiębiorców KRS obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 1.400.330,40 zł (jeden milion czterysta tysięcy trzysta trzydzieści złotych czterdzieści groszy) oraz zmian Statutu Spółki uchwalonych na podstawie Uchwały Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2022 roku, która została podana do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 25/2022 z dnia 24 maja 2022 roku.

Po rejestracji przez Sąd wskazanego powyżej obniżenia kapitału zakładowego Spółki wynosi on obecnie 17.630.000,00 zł (siedemnaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy złotych) i dzieli się na 43.000.000 (czterdzieści trzy miliony) akcji o wartości nominalnej 0,41 zł (zero złotych i czterdzieści jeden groszy) każda, wyemitowanych kolejno jako akcje serii od A do H. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki po zarejestrowaniu ww. obniżenia kapitału zakładowego Spółki wynosi 43.000.000 głosów.

Wskazane powyżej obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło poprzez umorzenie dobrowolne 3.415.440 (trzy miliony czterysta piętnaście tysięcy czterysta czterdzieści) sztuk akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 0,41 zł (zero złotych i czterdzieści jeden groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 1.400.330,40 zł (jeden milion czterysta tysięcy trzysta trzydzieści złotych czterdzieści groszy). Liczba głosów odpowiadająca umorzonym akcjom wynosiła 3.415.440 głosów.

Umorzone akcje własne zostały nabyte w ramach ogłoszonych w dniach 20 listopada 2019 roku oraz 4 stycznia 2022 roku Ofert zakupu akcji własnych Spółki, celem wykonania Uchwały Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych „Lentex” S.A. (zmienionej następnie na mocy Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych „Lentex” S.A.), za wynagrodzeniem wypłaconym wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogła być przeznaczona do podziału, tj. z kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu zgodnie z Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 października 2018 roku oraz zgodnie z Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 lutego 2020 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki w związku z dokonaną przez Sąd rejestracją zmian w Statucie Spółki przyjętych w Uchwale Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2022 roku, przedstawia poniżej wykaz powyższych zmian Statutu, a także przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający dokonane zmiany, który stanowi załącznik do niniejszego raportu oraz jest dostępny na stronie internetowej Spółki.

W Statucie Spółki zmienia się Artykuł 9 ust. 9.1. o dotychczasowym brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.030.330,40 zł (dziewiętnaście milionów trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na 46.415.440 (czterdzieści sześć milionów czterysta piętnaście tysięcy czterysta czterdzieści) akcji o wartości nominalnej 0,41 zł (zero złotych i czterdzieści jeden groszy) każda, wyemitowanych kolejno jako akcje serii od A do H. Wszystkie akcje serii od A do H są równe w prawach.”

poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.630.000,00 zł (siedemnaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy złotych) i dzieli się na 43.000.000 (czterdzieści trzy miliony) akcji o wartości nominalnej 0,41 zł (zero złotych i czterdzieści jeden groszy) każda, wyemitowanych kolejno jako akcje serii od A do H. Wszystkie akcje serii od A do H są równe w prawach.”

Podstawa prawna: § 6 w zw. z § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757)

 

.Tekst jednolity Statutu Spółki Lentex