Raport bieżący nr 34/2019

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) informuje, iż otrzymał w dniu dzisiejszym od działającego w imieniu Spółki pełnomocnika Zawiadomienie o następującej treści:

„Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2019r, poz. 623 z późn. zm.) [„Ustawa”], spółka „LENTEX” S.A. z siedzibą w Lublińcu („Spółka”) zawiadamia, w związku z otrzymaną w dniu dzisiejszym informacją od podmiotu pośredniczącego Millennium Domu Maklerskiego S.A., że wskutek zawarcia w dniu 04 grudnia 2019 roku transakcji nabycia przez Spółkę  – w ramach ogłoszonej przez Spółkę w dniu 20 listopada 2019 roku Oferty zakupu akcji własnych – 2 442 917 akcji własnych Spółki, stanowiących 5% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonywania 2 442 917 głosów z akcji („Nabycie”), uległ zmianie dotychczasowy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („WZA”), w ten sposób, że doszło do przekroczenia przez Spółkę progu 10% ogólnej liczby głosów na WZA. Rozliczenie transakcji nastąpiło w dniu 04 grudnia 2019 roku.

Przed Nabyciem Spółka, wraz z 1 000 akcji posiadanych przez spółkę „Gamrat” S.A. z siedzibą w Jaśle („Gamrat”) – podmiot zależny od Spółki – posiadała łącznie 2 443 918 akcji własnych, natomiast spółka „Gamrat” S.A. z siedzibą w Jaśle („Gamrat”) – podmiot zależny od Spółki – posiadała 1 000 akcji Spółki, które stanowiły 5,002% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 5,002% głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 2 443 918 głosów z akcji (przy czym Spółka nie może wykonywać prawa głosu z własnych akcji).

Po Nabyciu Spółka, wraz z 1 000 akcji posiadanych przez Gamrat, posiada łącznie 4 885 835 własnych, które stanowią 10,002% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 10,002% głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 4 885 835 głosów z akcji (przy czym Spółka nie może wykonywać prawa głosu z własnych akcji).

Poza spółką Gamrat nie istnieją podmioty zależne od Spółki, które posiadają akcje Spółki.

Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy. Spółka nie posiada instrumentów finansowych o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy.”

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2019r, poz. 623 z późn. zm.).