Raport bieżący nr 34/2021

Zarząd „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od spółki zależnej „Gamrat” S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej „Gamrat”) odpowiedź na złożoną przez Spółkę ofertę sprzedaży 668 020 akcji Gamrat. Zgodnie z otrzymaną odpowiedzią, z uwagi na dokonaną redukcję liczby akcji objętych wszystkimi ofertami sprzedaży, która wyniosła 0,031%, spółka Gamrat przyjęła ofertę Spółki w zredukowanej części. Tym samym Gamrat nabędzie 667 815 sztuk akcji Gamrat, za cenę 19,28 zł za jedną akcję, co daje łączną cenę wynoszącą 12.875.473,20 zł.

Zgodnie z treścią opublikowanego Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Gamrat zawarcie umowy sprzedaży 667 815 akcji Gamrat nastąpi niezwłocznie, co zostanie przekazane do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 1).