Raport bieżący nr 35/2020

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2020 z dnia 21 października 2020 roku, niniejszym podaje do wiadomości szacunkowe wyniki Grupy kapitałowej Lentex za okres 9 miesięcy 2020 roku w zakresie:

  1. przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów;
  2. EBITDA;
  3. zysku netto.

Wyniki zostały zaprezentowane w załączonym do niniejszego raportu pliku. Przedstawione wyniki mają charakter wyników szacunkowych, niezaudytowanych i do dnia ich publikacji mogą ulec zmianie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 173, str. 1).

Pliki do pobrania:

Szacunkowe wyniki GK Lentex za 9 miesięcy 2020