Raport bieżący nr 35/2021

Zarząd „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 34/2021 z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie otrzymania odpowiedzi na złożoną przez Spółkę Ofertę sprzedaży akcji Gamrat informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisana została ze spółką zależną „Gamrat” S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej „Gamrat”) umowa sprzedaży 667 815 sztuk akcji Gamrat, za cenę 19,28 zł za jedną akcję, co daje łączną cenę wynoszącą 12.875.473,20 zł. Zgodnie z treścią zawartej umowy, zapłata ceny nastąpi w terminie do dnia 02 grudnia 2021 roku.

Realizacja zawartej umowy sprzedaży spowoduje zmniejszenie liczby akcji Gamrat posiadanych przez Spółkę do 3 170 517 sztuk, co stanowić będzie 47,44% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Gamrat i taki sam udział w kapitale zakładowym Gamrat.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 1).