Raport bieżący nr 38/2023

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 25 października 2023 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „NWZ”) powołało na Członków Rady Nadzorczej Panią Agatę Kalamarz oraz Pana Bartosza Królewicza.

 

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki powierzyła Panu Bartoszowi Królewicz obowiązki zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Pan Bartosz Królewicz został również powołany do pełnienia obowiązków Przewodniczącego Komitetu Audytu.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Pani Agata Kalamarz oraz Pan Bartosz Królewicz, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Poniżej Zarząd przekazuje informacje o posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Spółki przez nowych Członków Rady Nadzorczej.

Pani Agata Kalamarz ukończyła w 2001 r. prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.  W latach 2001 – 2004 odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach i uzyskała tytuł zawodowy radcy prawnego.

Doświadczenie zawodowe: w latach 2006-2017 pracowała jako radca prawny w Kancelarii Popiołek Adwokaci i Doradcy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych S.k.

Od 2023 r. Pani Agata Kalamarz jest partnerem w Kancelarii MCKLege Lewko i Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych S.p. w Katowicach.

Od 2006 r. do chwili obecnej Pani Agata Kalamarz prowadzi również własną Kancelarię Radcy Prawnego.

Ponadto, od 2018 r. do chwili obecnej, Pani Agata Kalamarz jest wpisana na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej oraz przy Sądzie Okręgowym
w Częstochowie.

 

Pan Bartosz Królewicz w 2005 r. ukończył studia magisterskie na kierunku Finanse
i Rachunkowość w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach.  Odbył liczne szkolenia z zakresu zarządzania oraz finansów, podatków i rachunkowości oraz regularne szkolenia dotyczące zmian w podatkach, w tym VAT i CIT, szkolenia dotyczące zabezpieczenia transakcji finansowych i MDR. Aktualnie odbywa również szkolenie w ramach The Doctor of Business Administration (DBA) – Aspley Business School.

 

Doświadczenie zawodowe: w latach 2004-2007 pracował w Comau-FIAT Group na stanowisku Kontrolera Finansowego. Kolejno, w latach 2007-2016 pracował w Maflow Group zajmując stanowisko: Kierownika Kontrolingu (2007-2010), Kontrolera Finansowego Grupy (2010-2012), Dyrektora Finansowego Maflow Polska (2013-2014) i Dyrektora Finansowego Grupy (2014 – kwiecień 2016). Następnie w okresie maj 2016 – maj 2017 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Finansowego GoodMills Sp. z o.o. Kolejno, w okresie marzec 2017 – maj 2018 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Spółce Koronea GmbH wchodzącej w skład Grupy ZPUE oraz Dyrektora Finansowego w ZPUE. W okresie marzec 2018 – luty 2022 r. zajmował stanowisko Dyrektora Finansowego TI Poland Sp. z o.o. Od lutego 2022 r. do chwili obecnej zajmuje stanowisko Dyrektora Finansowego Weber Stephen Products Sp. z o.o.

 

 

Podstawa prawna szczegółowa: § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20).