Raport bieżący nr 4/2021

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) niniejszym przekazuje informację o  szacunkowych wynikach Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok 2020 w zakresie:

  1. przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów;
  2. EBITDA;
  3. zysku netto,

które (wraz z niezbędnym komentarzem) prezentuje załącznik do niniejszego raportu.

Przedstawione wyniki obejmują dane niezaudytowane, i mogą różnić się od ostatecznych, poddanych badaniu wyników, które zostaną opublikowane w  formie odnośnych raportów rocznych za rok 2020 (co nastąpi w dniu 26 marca 2021 roku).

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 173, str. 1).

Szacunkowe wyniki Lentex i GK Lentex za rok 2020