Raport bieżący nr 40/2023

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”), w ślad za Raportem bieżącym nr 39/2023 informuje, iż Spółka w dniu dzisiejszym skierowała do Sądu Rejonowego w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, odpowiedź na wniosek pełnomocnika akcjonariusza Spółki, tj. Paravita Holding Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr („Akcjonariusz”), złożony w toczącym się przed tym Sądem postępowaniu rejestrowym z wniosku Spółki z dnia 31 października 2023 roku („Wniosek Spółki”) o wpis w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, wynikających z faktu powołania do Rady jej nowych członków w osobach Pani Agaty Kalamarz i Pana Bartosza Królewicza, co nastąpiło na podstawie uchwał odpowiednio nr 8 i nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 października 2023 roku („Uchwały NWZ”, „NWZ”), o czym Spółka informowała w raportach bieżących nr 36/2023 i nr 38/2023.

W skierowanej do Sądu odpowiedzi na wniosek Akcjonariusza, Spółka zajęła stanowisko kwestionujące zarzuty Akcjonariusza, oceniając je jako bezpodstawne ze względu na prawidłowość udzielonego pełnomocnikowi umocowania, a tym samym brak podstaw do kwestionowania ważności Uchwał NWZ.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173)