Raport bieżący nr 41/2016

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2016 z dnia 07 grudnia 2016 roku informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwały Nr 855/16 z dnia 19 grudnia 2016 roku, zgodnie z którą Zarząd KDPW stwierdził, po rozpatrzeniu wniosku Spółki w związku z dokonanym umorzeniem 5.428.707 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, iż z dniem 22 grudnia 2016 roku kodem PLLENTX00010 oznaczonych jest 48.858.358 akcji zwykłych na okaziciela Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 12) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r., poz. 133).