Raport bieżący nr 49/2021

Zarząd „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) niniejszym dokonuje korekty raportu bieżącego nr 49/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie Informacji o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki przez Wojciecha Hoffmanna. W wyniku omyłki do raportu nie dołączono załącznika w postaci powiadomienia Wojciecha Hoffmanna o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki sporządzonego w oparciu o art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Mając powyższe na uwadze Zarząd dokonuje we wskazanym zakresie korekty raportu bieżącego nr 49/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku, załączając do niniejszego raportu brakujący załącznik.

Podstawa prawna: § 15 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Pliki do pobrania:

Powiadomienie MAR Lentex W.Hoffmann 22.12.2021