Raport bieżący nr 50/2021

Zarząd „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) informuje, iż podjął w dniu dzisiejszym decyzję o zamiarze nabycia 3 000 000 sztuk akcji własnych Spółki, o łącznej wartości nominalnej 1.230.000,00 zł, stanowiących 6,46% kapitału zakładowego Spółki, po cenie 12,50 zł (dwanaście złotych i pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję własną Spółki (dalej „Akcje własne”), a tym samym o zamiarze kontynuacji ogłoszonego programu skupu akcji własnych, o rozpoczęciu którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 5/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 roku.

Zarząd zamierza w związku z powyższym przeprowadzić kolejną transzę skupu akcji własnych, a nabycie Akcji własnych odbędzie się w ramach upoważnienia udzielonego Zarządowi na podstawie Uchwały Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych „Lentex” S.A., z późniejszymi zmianami (dalej „Uchwała ZWZ”). Zarząd zamierza dokonać nabycia Akcji własnych w drodze zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji własnych, stosownie do treści § 1 ust. 2 pkt g Uchwały ZWZ (dalej „Zaproszenie do składania ofert”).

Zarząd zamierza ogłosić Zaproszenie do składania ofert w terminie jednego miesiąca. Wskazana powyżej cena po której Zarząd zamierza dokonać nabycia Akcji własnych została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki, stosownie do treści § 1 ust. 2 pkt h Uchwały ZWZ. Celem nabycia Akcji własnych jest ich umorzenie bądź dalsza odsprzedaż. Zaproszenie do składania ofert będzie realizowane za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską. Pozostałe warunki nabycia Akcji własnych, w tym termin trwania zapisów na Akcje własne, zostanie określony w treści Zaproszenia do składania ofert, które to Zaproszenie zostanie przekazane do publicznej wiadomości w dniu jego ogłoszenia.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 1).