Raport bieżący nr 51/2021

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) informuje, że Członkowie Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 17 ust. 17.7 Statutu Spółki w związku z art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych, powołali do składu Rady Nadzorczej Panią Annę Pawlak, która będzie pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej do czasu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie.

Poniżej przedstawiamy dane dotyczące Pani Anny Pawlak.

Wykształcenie i kwalifikacje:

2021 Podyplomowe studia Compliance w organizacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, uzyskanie certyfikatu Oficera compliance PIKW

2004-2008 Aplikacja radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Koszalinie

1997 – 2002 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Prawa i Administracji, Kierunek Prawo

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

04.2018-12.2021 Przewodnicząca Rady Nadzorczej „GAMRAT” S.A. z siedzibą w Jaśle

od 04.2015 Przewodnicząca Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku

od 06.2013 Przewodnicząca Rady Nadzorczej „PRYMUS” S.A. z siedzibą w Tychach

07.2014-06.2015 Przewodnicząca Rady Nadzorczej „NOVITA” S.A. z siedzibą w Zielonej Górze

10.2013-05.2016 Prezes Zarządu „PLAST-BOX APARTMENTS” Sp. z o.o. oraz „PLAST-BOX DEVELOPMENT” Sp. z o.o. obie z siedzibą w Słupsku

10.2012- 06.2013 Przewodnicząca Rady Nadzorczej Mr Kuchar S.A. (dawniej „LEŚNE RUNO” S.A.) z siedzibą w Warszawie

06.2012-08.2016 Przewodnicząca Rady Nadzorczej Copernicus Capital TFI S.A. z siedzibą w Warszawie

05.2012-08.2016 Sekretarz Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, a od 01.2014 Przewodnicząca Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A.

06.2012 -11.2012 Członek Rady Nadzorczej Zakłady „LENTEX” S.A. z siedzibą Lublińcu

05.2011 – 06.2015 Przewodnicząca Rady Nadzorczej „GAMRAT” S.A. z siedzibą w Jaśle

06.2010 – 04.2012 Prezes Zarządu „PLAST-BOX APARTMENTS” Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku

08.2008-04.2012 Prezes Zarządu „PLAST-BOX DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku

11.2010 – 01.2011 Prezes Zarządu „pangeo” Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku

od 06.2008 – własna działalność: Kancelaria radcy prawnego Anna Pawlak, Słupsk

03.2004 – 06.2008 Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A.

12.2002 – 05.2008 Kancelaria radcy prawnego Barbara Żebrowska

Według złożonego oświadczenia Pani Anna Pawlak nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Anna Pawlak nie figuruje także w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).