Raport bieżący nr 7/2020

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) informuje, iż Spółka otrzymała w dniu dzisiejszym od akcjonariusza Spółki Pana Leszka Sobika zawiadomienie następującej treści:

„Działając na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1 a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 623, „Ustawa o Ofercie”), działając w imieniu spółki „Sobik” Zakład Produkcyjny Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Bielsku- Białej („Sobik Zakład Produkcyjny”), a także w imieniu własnym informuję, iż w wyniku nabycia przeze mnie 335 000 sztuk akcji „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu („Spółka”) w ramach zawartej w dniu 20 marca 2020 roku transakcji pozasesyjnej pakietowej w obrocie giełdowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., doszło do zmiany o ponad 2% dotychczas posiadanego łącznie przeze mnie i przez Sobik Zakład Produkcyjny udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Zmiana Stanu Posiadania”).

Przed Zmianą Stanu Posiadania, wraz z Sobik Zakład Produkcyjny, posiadałem łącznie 14.556.257 akcji Spółki, które stanowiły 29,79% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 29,79% głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 14.556.257 głosów z akcji Spółki, z czego:

  1. posiadałem samodzielnie 8.526.918 akcji Spółki, które stanowiły 17,45 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 17,45 % głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 8.526.918 głosów z akcji Spółki;
  2. Sobik Zakład Produkcyjny posiadał samodzielnie 6.029.339 akcji Spółki, które stanowiły 12,34 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 12,34 % głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 6.029.339 głosów z akcji Spółki.

Po Zmianie Stanu Posiadania, wraz z Sobik Zakład Produkcyjny, posiadam łącznie 14 891 257 akcji Spółki, które stanowią 30,48 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 30,48% głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 14 891 257 głosów z akcji Spółki, z czego:

  1. posiadam samodzielnie 8.861.918 akcji Spółki, które stanowią 18,14 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 18,14 % głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 8.861.918 głosów z akcji Spółki;
  2. Sobik Zakład Produkcyjny posiada samodzielnie 6.029.339 akcji Spółki, które stanowią 12,34 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 12,34 % głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 6.029.339 głosów z akcji Spółki.

 

Leszek Sobik ani Sobik Zakład Produkcyjny nie posiadają podmiotów zależnych, posiadających akcje Spółki, a także nie posiadają instrumentów finansowych o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o ofercie. Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c) Ustawy o ofercie.”

Podstawa prawna: art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 623).