Raport bieżący nr 8/2019

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 roku, że Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia całego zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018 w wysokości 27.838.845,52 zł na kapitał zapasowy.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 1).