Raport bieżący nr 8/2021

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął decyzję w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki (dalej „ZWZ”) przeznaczenia całego zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020 w wysokości 51.655.740,79 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy) na kapitał zapasowy.

Powyższy wniosek zostanie jednocześnie przedłożony Radzie Nadzorczej celem jego oceny zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 1).