Raport bieżący nr 9/2019

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) informuje, iż otrzymał w dniu dzisiejszym od Zarządu „Gamrat” S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej „Gamrat”) zawiadomienie o wpłynięciu dnia 06 maja 2019 roku od podmiotu zagranicznego niewiążącej oferty na zakup 100% akcji spółki „Baltic Wood” S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej „Baltic Wood”), stanowiącej propozycję rozpoczęcia negocjacji w przedmiocie sprzedaży akcji Baltic Wood (dalej „Oferta”).

Biorąc pod uwagę otrzymaną Ofertę Zarząd spółki Gamrat podjął decyzję o rozpoczęciu negocjacji mających na celu ustalenie warunków transakcji sprzedaży posiadanego przez Gamrat udziału w Baltic Wood (79,50%), ze szczególnym uwzględnieniem ceny oraz zasad przeprowadzenia audytu finansowo-prawnego Baltic Wood. Jednocześnie Zarząd spółki Gamrat wskazał, że realizacja przedmiotowej transakcji wymaga uzyskania zgody walnego zgromadzenia akcjonariuszy Gamrat. Zarząd Gamrat będzie informował Spółkę o kolejnych etapach procesu negocjacyjnego.

Mając na uwadze trwający przegląd opcji strategicznych w zakresie restrukturyzacji Grupy Kapitałowej Lentex (dalej „Przegląd Opcji”), o rozpoczęciu którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 19/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku, Zarząd Spółki uwzględni w prowadzonej analizie kwestie potencjalnej transakcji sprzedaży posiadanego przez Gamrat pakietu akcji Baltic Wood. Jednocześnie Zarząd zamierza zakończyć przegląd opcji strategicznych Grupy w terminie do dnia 31 maja 2019 roku, a informację w tym zakresie przekaże do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 1).