Raport nr 13/2002

Wykonując postanowienia uchwały nr 68/962/2002 Rady Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. z dnia 20 listopada 2002r. oraz uchwały nr 273/2002 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 02 grudnia 2002 r. w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego,

Po przeanalizowaniu dokumentu „Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych w roku 2002” stwierdzamy, że:

1/ Zarząd wyraził gotowość wprowadzenia zasad dobrych praktyk spółek publicznych oraz przedłożył dokument DDSP Radzie Nadzorczej „Lentex” S.A.. celem wyrażenia
stanowiska w przedmiocie jego stosowania
2/ Na najbliższym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd przedstawi projekt regulaminu WZA zawierający zmiany dostosowujące ich postanowienia do zasad dobrych praktyk.
3/ W wyniku tych działań Zarząd „Lentex” S.A. będzie dążył do wprowadzenia w Spółce wszystkich zasad ładu korporacyjnego oraz w miarę swoich kompetencji zapewni ich przestrzeganie, by mógł w terminie opublikować stosowne oświadczenie wynikające z Uchwały Nr 273/2002 Zarządu Giełdy.