Raport nr 166/2013

Zarząd Zakładów „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) niniejszym zawiadamia, iż w dniu 23 grudnia 2013 roku powziął informację od spółki zależnej „Gamrat” S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej „Gamrat”), iż w dniu 23 grudnia 2013 roku Gamrat oraz odrębnie Pan Krzysztof Moska – jako akcjonariusze spółki „Plast-Box” Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku (dalej „PLASTBOX”), posiadający odpowiednio 8 465 154 oraz 4 500 000 sztuk akcji PLASTBOX – zawarli ze spółką Lerg S.A. z siedzibą w Pustków – Osiedle porozumienia, zgodnie z którymi spółka Lerg S.A. z siedzibą w Pustków – Osiedle zobowiązała się ogłosić i przeprowadzić wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji PLASTBOX w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu PLASTBOX w terminie do 15.02.2014 roku, po cenie za jedną akcję PLASTBOX nie mniejszej niż 3,00 zł (słownie: trzy złote). W ww. porozumieniach zarówno Gamrat, jak i Pan Krzysztof Moska zobowiązali się złożyć zapis na sprzedaż wszystkich posiadanych przez siebie akcji PLASTBOX w odpowiedzi na powyższe wezwanie, pod następującymi warunkami: (i) ww. wezwanie będzie obejmować sprzedaż akcji PLASTBOX w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu PLASTBOX, (ii) ww. wezwanie zostanie ogłoszone przez spółkę Lerg S.A. z siedzibą w Pustków – Osiedle w terminie do dnia 15.02.2014 roku, i (iii) cena akcji PLASTBOX proponowana w ww. wezwaniu będzie nie mniejsza niż 3,00 zł (słownie: trzy złote).

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 185, poz. 1439).