Raport nr 173/2011

Zarząd Zakładów „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację od spółki zależnej Zakłady Tworzyw Sztucznych „Gamrat” S.A. z siedzibą w Jaśle o podpisaniu w dniu 30 grudnia 2011 z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach Aneks nr 1 do Umowy Wieloproduktowej Nr 676/2011/00004553/00 z dnia 30.06.2011 r., w ramach której Bank zwiększył postawiony do dyspozycji Spółki odnawialny limit kredytowy z kwoty 30 mln zł do kwoty 50 mln zł, oraz wydłużył termin spłaty kredytu do dnia 30.11.2012 r. W ramach limitu Kredytowego Umowy Wieloproduktowej Bank udostępnił Spółce następujące sublimity kredytowe:
a) w wysokości 48 mln zł do wykorzystania w formie kredytów obrotowych w rachunku bankowym, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki,
b) w wysokości 2 mln zł do wykorzystania w formie gwarancji bankowych oraz akredytyw udzielonych przez Bank na zlecenie Spółki w PLN, EUR, USD.

Zabezpieczeniem spłaty wyżej wymienionego kredytu jest:
a) zastaw rejestrowy na środku trwałym,
b) zastaw rejestrowy na zapasach (surowce, wyroby),
c) cesja (z monitoringiem) wierzytelności od wybranych odbiorców,
d) cesja praw z polis ubezpieczeniowych wyżej wymienionych zabezpieczeń,
e) oświadczenia o poddaniu się egzekucji,
f) oświadczenie o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy,
g) upoważnienia do rachunków.

Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR O/N plus marża Banku. Na mocy podpisanego Aneksu do umowy „GAMRAT” S.A. uzyska korzystniejsze warunki finansowania poprzez bieżące dostosowanie poziomu wykorzystania kredytu do zapotrzebowania na środki finansowe.