Raport bieżący nr 24/2017

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) informuje, iż Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział IX Gospodarczy – Rejestr Zastawów, dokonał wpisu do Rejestru Zastawów ustanowionego na rzecz banku PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) zastawu rejestrowego na nowej linii produkcyjnej do produkcji włóknin w technologii spunlace.

  1. Podmiot na którego aktywach ustanowiono zastaw: „Lentex” S.A.
  2. Zastaw został wpisany w Rejestrze Zastawów w dniu 06.10.2017r. na podstawie stosownego wniosku o wpis zastawu rejestrowego, jako zabezpieczenie wierzytelności Banku wynikających z zawartej ze Spółką w dniu 15 stycznia 2016 roku umowy kredytu inwestycyjnego.
  3. Zastaw został ustanowiony na zbiorze rzeczy stanowiących całość organizacyjną chociażby jego skład był zmienny, w skład którego wchodzi nowa linia do produkcji włóknin w technologii spunlace „Hydrojet” (dalej „Przedmiot zastawu”).
  4. Wartość zobowiązania zabezpieczonego zastawem wynosi 66 mln zł (najwyższa suma zabezpieczenia – wierzytelność główna w wysokości 34 mln zł oraz związane z tą wierzytelnością odsetki oraz inne koszty i należności uboczne związane ze wskazaną w pkt 2 powyżej umową), wartość Przedmiotu zastawu w księgach rachunkowych Spółki na dzień 05.07.2017r. wynosiła 44.534.018,52 zł.
  5. Charakter powiązań pomiędzy Spółką (zastawca) a Bankiem (zastawnik): brak powiązań.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz. UE.L Nr 173, str. 1).