Raport nr 26/2003

Zarząd „Lentex” S.A. w Lublińcu, podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 17-10-2003 r.

U C H W A Ł A Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów „LENTEX” Spółka Akcyjna w Lublińc
z dnia 17 października 2003r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

Walne Zgromadzenia na podstawie 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości bedących własnością Zakładów „LENTEX” Spółka Akcyjna w Lublińcu, oznaczonych jako :

1. Nieruchomości położone w Lublińcu:
1/ działka niezabudowana nr 1777/178 o powierzchni 0,6275 ha, dla której Sąd
Rejonowy w Lublińcu, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer 36467 (działka za Polmarem),
2/ działka niezabudowana nr 1778/178 o powierzchni 0,3691 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lublińcu, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer 36467(działka obok torów kolejowych),
3/ działka niezabudowana nr 2952/152 o powierzchni 0,1272 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lublińcu, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer 36467 (boisko),
4/ działka niezabudowana nr 3112/152 o powierzchni 0,1174 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lublińcu, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer 36467 (boisko),
5/ działka zabudowana nr 3442/152 o powierzchni 0,1306 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lublińcu, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer 36467 (garaże),
6/ działka zabudowana nr 3443/152 o powierzchni 0,6993 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lublińcu, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer 36467 (basen),
7/ działka zabudowana nr 1461/158 o powierzchni 0,0020 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lublińcu, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer 36467(garaż),
8/ działka zabudowana nr 1462/158 o powierzchni 0,0019 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lublińcu, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer 36467(garaż),
9/ działka zabudowana nr 1463/158 o powierzchni 0,0019 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lublińcu, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer 36467(garaż),
10/ działka zabudowana nr 1464/158 o powierzchni 0,0019 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lublińcu, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer 36467(garaż),
11/ działka zabudowana nr 1465/165 o powierzchni 0,0042 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lublińcu, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer 36467(garaż),
12/ działka zabudowana nr 1466/158 o powierzchni 0,2191 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lublińcu, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer 36467(stołówka),
13/ działka zabudowana nr 1107/158 o powierzchni 0,2590 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lublińcu, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer 38623(stołówka),
14/ działka niezabudowana nr 1708/158 o powierzchni 0,1751 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lublińcu, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer 45605 (ogródki działkowe),
15/ działka niezabudowana nr 1709/158 o powierzchni 0,1816 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lublińcu, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer 45605 (ogródki działkowe),
16/ działka zabudowana nr 2497/31 o powierzchni 0,2117 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lublińcu, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer 36323 (budynek mieszkalny),
17/ działka niezabudowana nr 1759/178 o powierzchni 0,1528 ha, dla której Sad Rejonowy w Lublińcu, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer 36467(droga),
18/ nieruchomość zabudowana wraz z biurowcem i parkingiem przy portierni nr 1, po wydzieleniu geodezyjnym działki i założeniu nowej księgi wieczystej,
19/ nieruchomość zabudowana z budynkami mieszkalnymi przy ul. Dębowej, po wydzieleniu geodezyjnym działki i założeniu księgi wieczystej.

2. Nieruchomości położone w Świdnicy.

20/ działka zabudowana nr 650/16 o powierzchni 1,3572 ha, dla której Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer 61539 (budynki magazynowe).

3. Nieruchomości położone w Łebie.

21/ działka zabudowana nr 132 o powierzchni 0,0681, dla której Sąd Rejonowy w Lęborku,Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer 14172 – udział we współwłasności ośrodka wczasowego).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów:
– za uchwałą – 4.553.003 głosy (cztery milony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzy głosy) – przeciw uchwale -0 (zero głosów)
– wstrzymujących się – 0 (zero głosów)

U C H W A Ł A Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów „LENTEX” Spółka Akcyjna w Lublińcu
z dnia 17 października 2003r.

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Walne Zgromadzenie Zakładów „LENTEX” Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, stwierdza co następuje:

§ 1

Odwołuje się Pana Roberta Gaika z funkcji członka Rady Nadzorczej Zakładów „LENTEX” Spółka Akcyjna w Lublińcu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów :
– za uchwałą -3.988.926 (trzy milony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadziescia sześć) głosów
– przeciwko uchwale – 0 (zero) głosów,
– wstrzymujących się – 564.077 (pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt siedem) głosów.

U C H W A Ł A Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów „LENTEX” Spółka Akcyjna w Lublińcu
z dnia 17 października 2003r.

w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej Zakładów „LENTEX” Spółka Akcyjna

Walne Zgromadzenie Zakładów „LENTEX” Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz Art. 17 Statutu Spółki po przeprowadzeniu głosowania tajnego stwierdza co następuje:

§ 1

W skład Rady Nadzorczej Zakładów „LENTEX” Spółka Akcyjna w Lublińcu wybrany został Paweł Podsiadło.
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów:
– za uchwałą – 3.988.926 (trzy milony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) głosów,
– przeciwko uchwale -0 (zero) głosów,
– wstrzymujących się – 564.077 (pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt siedem) głosów.
głosów.