Raport nr 39/2016

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) informuje, iż Spółka otrzymała w dniu dzisiejszym od akcjonariusza Spółki Pana Leszka Sobika zawiadomienie następującej treści:

„Działając na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2013, poz. I382 )[„Ustawa”] informuję ,iż wskutek dokonania przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, na mocy postanowienia z dnia 01 grudnia 2016 roku, wpisu do Rejestru Przedsiębiorców KRS obniżenia kapitału zakładowego spółki „Lentex” S. A. z siedzibą w Lublińcu („Spółka”) o kwotę 2.225.769,87 zł, które to obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło poprzez umorzenie dobrowolne 5.428.707 sztuk akcji własnych Spółki, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 35/2016 z dnia 22 listopada 2016 roku („Umorzenie”), uległ zmianie o ponad 2% dotychczasowy udział powyżej 27% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki („WZA”) posiadany przeze mnie oraz przez spółkę zależną „Sobik” Zakład Produkcyjny Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Bielsku-Białej („Sobik Zakład Produkcyjny”).

Przed umorzeniem, wraz z Sobik Zakład Produkcyjny, posiadałem łącznie 14.999.593 akcji Spółki, które stanowiły 27,63% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 27,63% głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 14.999.593 głosów z akcji Spółki.

Po Umorzeniu, wraz z Sobik Zakład Produkcyjny, posiadam łącznie 14.999.593 akcji Spółki, które stanowią 30,7% udziału w Kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 30,7% głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonania 14.999.593 głosów z akcji Spółki.”

Podstawa prawna: art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1639)