Raport nr 40/2016

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) informuje, iż otrzymał w dniu dzisiejszym od działającego w imieniu Spółki pełnomocnika Zawiadomienie o następującej treści:

„Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 1639) [„Ustawa”], spółka „LENTEX” S.A. z siedzibą w Lublińcu („Spółka”) zawiadamia, iż wskutek dokonania przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, na mocy postanowienia z dnia 01 grudnia 2016 roku, wpisu do Rejestru Przedsiębiorców KRS obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 2.225.769,87 zł, które to obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło poprzez umorzenie dobrowolne 5.428.707 sztuk akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 0,41 zł każda i łącznej wartości nominalnej 2.225.769,87 zł („Umorzenie”), uległ zmianie dotychczasowy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („WZA”), wynikający z akcji własnych posiadanych przez Spółkę, w ten sposób, że nastąpiło zejście przez Spółkę poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA.

Przed Umorzeniem Spółka, wraz ze spółką zależną „Gamrat” S.A. z siedzibą w Jaśle („Gamrat”), posiadała 5.429.707 akcji własnych, które stanowiły 10,002% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 10,002% głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 5.429. głosów z akcji (przy czym Spółka nie mogła wykonywać prawa głosu z własnych akcji).

Po Umorzeniu Spółka nie posiada żadnych akcji własnych, natomiast Gamrat posiada 1.000 akcji własnych, które stanowią 0,002% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 0,002% głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 1.000 głosów z akcji (przy czym Gamrat jako podmiot zależny od Spółki nie może wykonywać prawa głosu z akcji).

Poza spółką Gamrat nie istnieją podmioty zależne od Spółki, które posiadają akcje Spółki. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy.”

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 1639).