Raport nr 56/2015

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) informuje, iż Spółka otrzymała w dniu dzisiejszym od Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zawiadomienie następującej treści:

 

„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 69a ust. 1 pkt 1) oraz art. 87 ust. 1 pkt 2) lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013 r. poz. 1382 z późn. zm.), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działając:

1.       w imieniu własnym, jako podmiot uprawniony do zarządzania portfelami funduszy inwestycyjnych oraz jako organ uprawniony do reprezentowania funduszy inwestycyjnych,

2.       w imieniu i na rzecz Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej „Fundusze”)

niniejszym informuje, że w dniu 18 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy wpisał do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmianę Statutu spółki Lentex S.A. (dalej „Spółka”), w konsekwencji której dokonane zostało obniżenie kapitału zakładowego Spółki poprzez umorzenie 5.650.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki. W konsekwencji dokonanego umorzenia zwiększył się poziom zaangażowania Funduszy w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

 

W konsekwencji ww. zdarzenia Fundusze posiadają 2 773 129 sztuk akcji Spółki, stanowiących 5,11% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 2 773 129 głosów, które stanowią 5,11% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

 

Przed ww. zmianą Fundusze posiadały 2 773 129 sztuk akcji Spółki, stanowiących 4,63% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 2 773 129 głosów, co stanowiło 4,63% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.”

 

Podstawa prawna: art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.)