Raport nr 57/2015

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) informuje, iż Spółka otrzymała w dniu dzisiejszym od akcjonariusza Spółki Pana Leszka Sobika zawiadomienie następującej treści:

 

„Działając na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1382) [„Ustawa”] informuję, iż wskutek dokonania przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, na mocy postanowienia z dnia 18 grudnia 2015 roku, wpisu do Rejestru Przedsiębiorców KRS obniżenia kapitału zakładowego spółki „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu („Spółka”) o kwotę 2.316.500,00 zł, które to obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło poprzez umorzenie dobrowolne 5.650.000 sztuk akcji własnych Spółki, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 54/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku („Umorzenie”), uległ zmianie o ponad 2% dotychczasowy udział powyżej 25% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („WZA”) posiadany łącznie przeze mnie oraz przez spółkę zależną „Sobik” Zakład Produkcyjny Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Bielsku-Białej („Sobik Zakład Produkcyjny”).

 

Przed Umorzeniem, wraz z Sobik Zakład Produkcyjny, posiadałem łącznie 14.999.202 akcji Spółki, które stanowiły 25,02% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 25,02% głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 14.999.202 głosów z akcji Spółki.

 

Po Umorzeniu, wraz z Sobik Zakład Produkcyjny, posiadam łącznie 14.999.202 akcji Spółki, które stanowią 27,63% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 27,63% głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 14.999.202 głosów z akcji Spółki.”

 

Podstawa prawna: art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.)