Raport nr 58/2015

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) informuje, iż Spółka otrzymała od Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego (dawniej ING OFE), zarządzanego przez  Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., zawiadomienie następującej treści:

 

„Działając zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) informujemy, iż wskutek obniżenia kapitału zakładowego spółki Lentex S.A. (dalej Spółka), w drodze umorzenia dobrowolnego 5 650 000 sztuk akcji, zarejestrowanego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, o czym Spółka poinformowała w dniu 21 grudnia 2015 r. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej „Fundusz”) stał się posiadaczem akcji Spółki, stanowiących powyżej 10% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

 

Przed obniżeniem kapitału Fundusz posiadał 5 709 356 (pięć milionów siedemset dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć) akcji Spółki, co stanowiło 9,53% kapitału zakładowego Spółki i był uprawniony do 5 709 356 (pięć milionów siedemset dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 9,53% ogólnej liczby głosów.

 

W dniu 28 grudnia 2015 roku na rachunku papierów wartościowych Funduszu znajduje się 5 709 356 (pięć milionów siedemset dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć) akcji Spółki, co stanowi 10,52% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 5 709 356 (pięć milionów siedemset dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 10,52% ogólnej liczby głosów.

 

W perspektywie 12 miesięcy Fundusz nie wyklucza zwiększania lub zmniejszenia ilości posiadanych akcji w zależności od sytuacji rynkowej i funkcjonowania spółki. Celem posiadania akcji spółki jest lokowanie środków pieniężnych w ramach działalności inwestycyjnej Funduszu.”

 

Podstawa prawna: art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.)