Raport nr 95/2014

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) zawiadamia, że w dniu 01 grudnia 2014 roku Spółka zawarła ze spółką zależną „Gamrat” S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej „Gamrat”) umowę sprzedaży akcji Gamrat, na mocy której Gamrat nabył od Spółki 1.645.569 sztuk akcji imiennych serii A spółki Gamrat, o wartości nominalnej 8,73 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 14.365.817,37 zł, stanowiących 17,63% kapitału zakładowego Gamrat. Nabycie akcji Gamrat nastąpiło za łączną cenę 25.999.990,20 zł, w ramach upoważnienia udzielonego Zarządowi Gamrat zgodnie z art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gamrat z dnia 13 października 2014 roku, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 80/2014 z dnia 13 października 2014 roku.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 185, poz. 1439).