Raport nr 96/2014

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) informuje, iż Spółka otrzymała od ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zawiadomienie następującej treści:

 

„Działając zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) informujemy, że w odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Lentex S.A. (dalej „Spółka”) ING Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej „ING OFE”) i ING Dobrowolny Fundusz Emerytalny (dalej „ING DFE”) zbyły akcje Spółki czym zmniejszyły stan posiadania akcji poniżej 10% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Rozliczenie nastąpiło w dniu 27 listopada 2014r.

 

Przed zbyciem akcji ING OFE i ING DFE posiadały 6 712 489 (sześć milionów siedemset dwanaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć) akcji Spółki, stanowiących 11,20% kapitału zakładowego Spółki i były uprawnione do 6 712 489 (sześć milionów siedemset dwanaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 11,20% ogólnej liczby głosów.

 

W dniu 03 grudnia 2014 roku na rachunkach papierów wartościowych ING OFE i ING DFE znajduje się 5 709 356 (pięć milionów siedemset dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć) akcji Spółki, co stanowi 9,53% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 5 709 356 (pięć milionów siedemset dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 9,53% ogólnej liczby głosów.”

 

Podstawa prawna: art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.)