Raport nr 97/2014

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) niniejszym dokonuje aktualizacji prognozy wyników finansowych Spółki na rok 2014, opublikowanej w raporcie bieżącym nr 80/2012 z dnia 12 czerwca 2012 roku zaktualizowanej następnie w raporcie bieżącym nr 5/2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku, w raporcie bieżącym nr 58/2014 z dnia 23 lipca 2014 roku oraz w raporcie bieżącym nr 79/2014 z dnia 13 października 2014 roku (dalej „prognoza”).

 

Zaktualizowana prognoza wyników finansowych Spółki na rok 2014 zakłada osiągnięcie przez Spółkę w roku 2014 zysku netto w wysokości 19 050 tys. zł oraz EBITDA w wysokości 28.495  tys. zł, a tym samym różni się w zakresie prognozowanego zysku netto o co najmniej 10% w stosunku do wartości zysku netto zamieszczonej w publikowanej wcześniej prognozie (17 000 tys. zł zysku netto).

 

Zaktualizowana prognoza wyników finansowych Spółki na rok 2014 dotyczy tylko i wyłącznie wyników jednostkowych „Lentex” S.A. Prognoza nie uwzględnia ewentualnych dywidend uzyskanych z tytułu posiadanych akcji i udziałów.

 

Czynniki, które wpłynęły na zwiększenie opublikowanej wcześniej prognozy to lepsze od zakładanych wyniki finansowe Spółki w okresie od publikacji ostatniej aktualizacji prognozy wyników finansowych Spółki.

 

Podstawa prawna: § 31 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).