Zwyczajne Walne Zgromadzenie 24.05.2024

Zarząd „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”), niniejszym zwołuje na dzień 24 maja 2024 roku na godz. 12:00 w siedzibie Spółki (42-700 Lubliniec, ul. Powstańców Śląskich 54) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „ZWZ”). W związku z powyższym poniżej dostępna jest dokumentacja wymagana zgodnie z art. 4023 Kodeksu spółek handlowych, w tym ogłoszenie o zwołaniu ZWZ oraz projekty uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady ZWZ.

Uchwały podjęte ZWZ 24.05.2024

Uchwały niepodjęte ZWZ 24.05.2024

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ LENTEX S.A 24.05.2024

Projekty uchwał na ZWZ Lentex S.A 24.05.2024

Uzasadnienie do projektów uchwał ZWZ LENTEX S.A 24.05.2024

Sprawozdanie z działalności RN Lentex SA za rok 2023

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lentex S.A.

Formularz do wykonywania prawa głosu wraz z pełnomocnictwem ZWZ 24.05.2024 r.

Informacja o ogólnej liczbie akcji ZWZ LENTEX S.A 24.05.2024

Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023

Raport biegłego rewidenta z oceny ww. sprawozdania

Informacja o zakończonym skupie akcji 15.05.2024