Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 24.05.2022

Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 24.05.2022 r.:

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lentex 24.05.2022

 

Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ:

Zarząd „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”), niniejszym zwołuje na dzień 24 maja 2024 roku na godz. 12:00 w siedzibie Spółki (42-700 Lubliniec, ul. Powstańców Śląskich 54) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „ZWZ”). W związku z powyższym poniżej dostępna jest dokumentacja wymagana zgodnie z art. 4023 Kodeksu spółek handlowych, w tym ogłoszenie o zwołaniu ZWZ oraz projekty uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady ZWZ. Sprawozdania finansowe (jednostkowe oraz skonsolidowane) za rok obrotowy 2021, wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki oraz Grupy kapitałowej Lentex, a także Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych Spółki dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.lentex.pl/relacje-inwestorskie/#raporty-okresowe

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie ZWZ_2022

Projekty Uchwał na ZWZ Lentex S.A_2022

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lentex S.A. za rok 2021_projekt

Informacja o ogólnej liczbie akcji ZWZ_2022

Formularz do wykonywania prawa głosu wraz z pełnomocnictwem 2022

Lentex sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2021

 

Aktualizacja 10 maja 2022 roku:

Mając na uwadze, iż Rada Nadzorcza przyjęła Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lentex S.A. za rok obrotowy 2021, Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje ostateczną treść Sprawozdania.

Pliki do pobrania:

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lentex S.A. za rok 2021

Raport biegłego rewidenta – ocena sprawozdania o wynagrodzeniach Lentex S.A. za rok 2021