Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 27.05.2021 – OGŁOSZENIE

Zarząd „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”), niniejszym zwołuje na dzień 27 maja 2021 roku na godz. 12:00 w siedzibie Spółki (42-700 Lubliniec, ul. Powstańców Śląskich 54) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „ZWZ”). W związku z powyższym poniżej dostępna jest dokumentacja wymagana zgodnie z art. 4023 Kodeksu spółek handlowych, w tym ogłoszenie o zwołaniu ZWZ oraz projekty uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady ZWZ. Sprawozdania finansowe (jednostkowe oraz skonsolidowane) za rok obrotowy 2020, wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki oraz Grupy kapitałowej Lentex, a także Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych Spółki dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.lentex.pl/relacje-inwestorskie/#raporty-okresowe

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Lentex S.A. 2021

Projekty Uchwał na ZWZ Lentex S.A. 2021

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lentex za lata 2019-2020_projekt

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Lentex S.A.

Formularz do wykonywania prawa głosu wraz z pełnomocnictwem 2021

Projekt Sprawozdania Rady Nadzorczej Lentex za rok 2020_projekt