Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 27.05.2021

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 27.05.2021r.

Pliki do pobrania:

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lentex 2021

 

Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ:

Zarząd „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”), niniejszym zwołuje na dzień 27 maja 2021 roku na godz. 12:00 w siedzibie Spółki (42-700 Lubliniec, ul. Powstańców Śląskich 54) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „ZWZ”). W związku z powyższym poniżej dostępna jest dokumentacja wymagana zgodnie z art. 4023 Kodeksu spółek handlowych, w tym ogłoszenie o zwołaniu ZWZ oraz projekty uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady ZWZ. Sprawozdania finansowe (jednostkowe oraz skonsolidowane) za rok obrotowy 2020, wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki oraz Grupy kapitałowej Lentex, a także Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych Spółki dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.lentex.pl/relacje-inwestorskie/#raporty-okresowe

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Lentex S.A. 2021

Projekty Uchwał na ZWZ Lentex S.A. 2021

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lentex za lata 2019-2020_projekt

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Lentex S.A.

Formularz do wykonywania prawa głosu wraz z pełnomocnictwem 2021

Projekt Sprawozdania Rady Nadzorczej Lentex za rok 2020_projekt

Aktualizacja 18 maja 2021 roku:

Zarząd Spółki, mając na uwadze, iż w dniu 18 maja 2021 roku Rada Nadzorcza przyjęła Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lentex S.A. za lata obrotowe 2019-2020 w załączeniu przekazujemy ostateczną treść Sprawozdania.

Pliki do pobrania:

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lentex S.A. za lata 2019_2020

Raport biegłego rewidenta – ocena sprawozdania o wynagrodzeniach Lentex S.A.