Raport bieżący nr 23/2023

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 21/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. („Raport”), dotyczącego ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 31 maja 2023 r. („ZWZ”), niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 19 maja 2023 r. przyjęła uzupełnione Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki „LENTEX” S.A. za rok obrotowy 2022 r. („Sprawozdanie”), które we wcześniejszym brzmieniu (przed tym uzupełnieniem) zostało załączone przy Raporcie, jako dokument mający być przedmiotem uchwały objętej porządkiem obrad ZWZ.

W związku z powyższym, tytułem aktualizacji materiałów załączonych do Raportu, Spółka przekazuje w załączeniu Sprawozdanie wraz z otrzymanym w dniu 24.05.2023 r. raportem biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2022.2554).

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022

Raport biegłego rewidenta z oceny ww. sprawozdania