Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 23.05.2018

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 maja 2018 roku.

Pliki do pobrania:

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lentex 2018

 

Treść ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia:

Zarząd „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”), niniejszym zwołuje na dzień 23 maja 2018 roku na godz. 13:00 w siedzibie Spółki (42-700 Lubliniec, ul. Powstańców Śląskich 54) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „ZWZ”). W związku z powyższym poniżej dostępna jest dokumentacja wymagana zgodnie z art. 4023 Kodeksu spółek handlowych, w tym ogłoszenie o zwołaniu ZWZ oraz projekty uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady ZWZ.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Lentex S.A. 2018

Projekty Uchwał na ZWZ Lentex S.A. 2018_aktualizacja

Informacja o ogólnej liczbie akcji

Formularz do wykonywania prawa głosu wraz z pełnomocnictwem

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Lentex S.A. 2017

Sprawozdanie z działalności GK Lentex 2017

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta Lentex

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Lentex 2017

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta GK Lentex

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Lentex za rok 2017

W związku ze zgłoszonym przez akcjonariusza Spółki Pana Krzysztofa Moskę żądaniem umieszczenia w porządku obrad ZWZ dodatkowych spraw Zarząd dokonał zmiany porządku obrad ZWZ. Zmieniony porządek obrad został wskazany poniżej, wraz z nowymi projektami uchwał zgłoszonymi przez akcjonariusza, a także zmienionym projektem uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Pliki do pobrania:

Nowy porządek obrad ZWZ Lentex S.A. 2018

Nowe Projekty Uchwał na ZWZ Lentex S.A. 2018