Zwyczajne Walne Zgromadzenie 31.05.2023

 

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lentex 31.05.2023

 

Zarząd „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”), niniejszym zwołuje na dzień 31 maja 2023 roku na godz. 12:00 w siedzibie Spółki (42-700 Lubliniec, ul. Powstańców Śląskich 54) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „ZWZ”). W związku z powyższym poniżej dostępna jest dokumentacja wymagana zgodnie z art. 4023 Kodeksu spółek handlowych, w tym ogłoszenie o zwołaniu ZWZ oraz projekty uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady ZWZ.

 

Ogloszenie_ZWZ_31.05.2023

Projekty uchwał na ZWZ Lentex 31.05.2023

Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022

Informacja o ogólnej liczbie akcji ZWZ_2023

Formularz do wykonywania prawa głosu wraz z pełnomocnictwem 31.05.2023

Lentex sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalnosci za rok 2022