Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 04.06.2020r.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 04.06.2020r.

Pliki do pobrania:

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lentex 2020

 

Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ:

Zarząd „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”), niniejszym zwołuje na dzień 04 czerwca 2020 roku na godz. 12:00 w siedzibie Spółki (42-700 Lubliniec, ul. Powstańców Śląskich 54) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „ZWZ”). W związku z powyższym poniżej dostępna jest dokumentacja wymagana zgodnie z art. 4023 Kodeksu spółek handlowych, w tym ogłoszenie o zwołaniu ZWZ oraz projekty uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady ZWZ.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Lentex S.A. 2020

Projekty Uchwał na ZWZ Lentex S.A. 2020

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lentex S.A.

Informacja o ogólnej liczbie akcji

Formularz do wykonywania prawa głosu wraz z pełnomocnictwem

Sprawozdanie Rady Nadzorczej LENTEX za rok 2019

Jednostkowe sprawozdanie Lentex za rok 2019

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Lentex 2019

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania JSF Lentex 2019

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Lentex za rok 2019

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania SSF GK Lentex 2019

 

Zgłoszone kandydatury na Członków Rady Nadzorczej:

  • Spółka informuje, iż akcjonariusz Nationale-Nederlanden OFE zgłosił kandydaturę Pana Piotra Woźniaka na niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki. Pan Piotr Woźniak jest Członkiem Rady Nadzorczej Spółki od października 2019 roku.