Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 21.05.2019

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 maja 2019 roku.

Pliki do pobrania:

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lentex 2019.

Treść ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia:

Zarząd „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”), niniejszym zwołuje na dzień 21 maja 2019 roku na godz. 13:00 w siedzibie Spółki (42-700 Lubliniec, ul. Powstańców Śląskich 54) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „ZWZ”). W związku z powyższym poniżej dostępna jest dokumentacja wymagana zgodnie z art. 4023 Kodeksu spółek handlowych, w tym ogłoszenie o zwołaniu ZWZ oraz projekty uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady ZWZ.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Lentex S.A. 2019

Projekty Uchwał na ZWZ Lentex S.A. 2019

Informacja o ogólnej liczbie akcji

Formularz do wykonywania prawa głosu wraz z pełnomocnictwem

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Lentex za rok 2018

Sprawozdanie z działalności GK Lentex za rok 2018

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania JSF Lentex

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Lentex za rok 2018

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania SSF GK Lentex

Sprawozdanie Rady Nadzorczej_LENTEX_ZA ROK 2018